Lög Golfklúbbs Vatnsleysustrandar

Lög Golfklúbbs Vatnsleysustrandar

1. grein

Félagið heitir Golfklúbbur Vatnsleysustrandar og ber skammstöfunina GVS. Heimili og
varnarþing er í Sveitarfélaginu Vogum. Félagið er aðili að Íþróttabandalagi Suðurnesja
(Í.S.) og Golfsambandi Íslands (G.S.Í.).

2. grein

Tilgangur og markmið félagsins er að efla áhuga á golfíþróttinni og skapa félagsmönnum
sem besta aðstöðu til að iðka hana. Félagið rekur golfvöll og golfskála og stendur fyrir
golfæfingum, golfmótum og annarri starfsemi sem tengist golfíþróttinni.

3. grein

Við golfleik skal fara eftir gildandi golfreglum eins og þær eru á hverjum tíma (GSÍ, R&A,
USGA). Stjórnin setur sérreglur eftir því sem þurfa þykir, enda brjóti þær ekki í bága við
almennar golfreglur. Skylt er að fara eftir þeim reglum sem stjórnin setur og getur slæm
umgengni valdið áminningu, tímabundnum missi réttinda til að leika golf á golfvelli
félagsins og síðar brottvikningu úr félaginu. Reglurnar skulu vera félagsmönnum
aðgengilegar á heimasíðu GVS.

4. grein

Um inngöngu í félagið skal sækja skriflega. Aðild að félaginu er öllum opin að því marki
sem aðstaða og þjálfunaraðstæður leyfa.

5. grein

Aðalfundur ákveður gjaldskrá næsta starfsárs að fenginni tillögu stjórnar. Stjórnin hefur
heimild til að ákveða inntökugjald nýliða í félagið og skal sú ákvörðun kynnt rækilega á
félagsfundi, áður en hún kemur til framkvæmda.

6. grein

Stjórnin ákveður innheimtufyrirkomulag félagsgjalda og er henni heimilt að skipta
gjalddögum í 3 hluta. Eindagi félagsgjalda skal vera 1. júní ár hvert. Þeir sem ekki hafa
greitt árgjald fyrir eindaga hafa fyrirgert rétti sínum sem félagar og fá m.a. ekki að taka
þátt í keppni fyrr en gjaldið hefur verið að fullu greitt eða um það samið. Úrsögn er bundin
við áramót, enda berist hún til gjaldkera fyrir lok desembermánaðar.

7. grein

Stjórn félagsins skipa sjö menn: Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri, formaður
mótanefndar, formaður vallarnefndar og formaður forgjafarnefndar. Þeir skulu kosnir á
aðalfundi. Formaður skal kosinn sérstaklega til eins árs í senn. Aðrir stjórnarmenn skulu
kosnir til tveggja ára í senn, þannig að þrír eru kosnir annað hvert ár. Formaður félagsins
er aðalforsvarsmaður þess og kemur hann fram fyrir hönd félagsins og stjórnar þegar við
á, auk þess sem hann stýrir stjórnarfundum og sinnir öðrum þeim verkefnum sem stjórnin
kann að fela honum og lög heimila. Á aðalfundi skal einnig kjósa þrjá varamenn í stjórn
til eins árs. Gangi einhver úr stjórn áður en kjörtíma hans lýkur skal 1. varamaður taka
sæti hans til næsta aðalfundar og þannig koll af kolli. Boði aðalmenn í stjórn forföll á
stjórnarfundum skulu varamenn kallaðir til að taka sæti þeirra. Varamönnum skal að
jafnaði heimil seta á stjórnarfundum með málfrelsi og tillögurétti. Stjórnarmenn má
endurkjósa gefi þeir kost á sér. Tveimur vikum fyrir aðalfund skal stjórn skipa þriggja
manna kjörnefnd. Einn nefndarmanna skal vera eða hafa verið í stjórn eða varastjórn.
Kjörnefnd skal leita eftir framboðum til embætta sem kjósa skal í og sjá til þess að a.m.k.
einn frambjóðandi sé til hvers þeirra. Stjórnin getur jafnframt falið kjörnefnd að leita eftir
framboðum eða tillögum um skipan nefnda, sbr. 9. grein.

8. grein

Stjórnin ákveður sjálf starfstilhögun sína (sjá þó 9. grein). Hún getur ráðið sér launaða
aðstoð og fær bein útgjöld greidd úr félagssjóði en vinnur sjálf ólaunuð. Hún kemur fram
fyrir hönd félagsins í fullu umboði þess, í öllum málum sem það varðar. Stjórnin hefur
heimild til að skuldbinda félagið að undangengnum stjórnarfundi með tilheyrandi bókun.
Þó þarf samþykki félagsfundar til stórra ákvarðana sem hafa mikil fjárútlát í för með sér.
Hún getur tilnefnt heiðursfélaga ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, enda leiti hún
fundarsamþykkis á því. Stjórnin skal rækta samband við félagsmenn og kynna þeim
mikilsverð mál er varða starfsemi félagsins á félagsfundum eða opnum stjórnarfundum.

9. grein

Á vegum stjórnarinnar skulu að jafnaði starfa þessar nefndir: 1. Mótanefnd, 2. Vallarnefnd,
3. Forgjafarnefnd, 4. Aganefnd, 5. Fjáröflunarnefnd, Fjórar fyrsttöldu nefndirnar starfa skv.
reglum G.S.Í. Fjáröflunarnefnd leitast við að afla félaginu fjár til styrktar starfseminni, til
dæmis með auglýsingum sem geta verið á skorkortum, árskortum, teigamerkjum og í eða
á kynningarsamkomum o.fl. Í hverri þessara nefnda skulu vera 3-5 menn. Formenn
nefndanna eru tilnefndir á aðalfundi og velja þeir með sér nefndarmenn. Stjórninni er auk
þess heimilt að skipa í aðrar nefndir eftir atvikum.

10. grein

Aðalfundur er æðsta úrskurðarvald í öllum málefnum félagsins. Hann telst löglegur og
ályktunarhæfur um öll málefni félagsins sé löglega til hans boðað án tillits til þess hve
margir mæta. Hann skal halda í fyrstu viku febrúar ár hvert. Aðalfund skal auglýsa með
tveggja vikna fyrirvara á heimasíðu félagsins.
Tillögur til lagabreytinga eða breytinga á starfstilhögun skulu hafa borist til stjórnar fyrir
10. janúar. Atkvæðisrétt hafa þeir félagar sem náð hafa 16 ára aldri og eru skuldlausir við
félagið. 2/3 hluta atkvæða þarf til að samþykkja breytingar á lögum.
Aðalfundur skal kjósa fundarstjóra eftir tillögu stjórnar. Í fundarlok skal lesa upp
fundargerð og bera upp til samþykktar. Séu fundargerðir þannig samþykktar og
undirritaðar af fundarstjóra og fundarritara auk viðstaddra stjórnarmanna, skoðast þær
rétt sönnunargögn um ákvarðanir fundarins.
Á öðrum tímum ársins getur stjórnin boðað til almenns félagsfundar ef henni þykir henta
eða 10 félagar óska þess skriflega með rökstuðningi. Slíkan fund skal halda innan þriggja
vikna frá móttöku slíkrar beiðni. Aðra félagsfundi skal auglýsa með viku fyrirvara. Í
fundarboðum skal tilgreina dagskrá.

11. grein

Reikningsár félagsins er frá 1. janúar til 31. desember. Skoðaðir reikningar félagsins
skulu lagðir fyrir aðalfund til samþykkis.

12. grein
Dagskrá aðalfundar skal vera:
1) Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir á liðnu starfsári.
2) Kynning á skoðuðum ársreikningi.
3) Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning sem síðan skulu borin upp til
samþykktar.
4) Umræður og atkvæðagreiðsla um tillögur skv. 10. grein.
5) Kosning stjórnar og varamanna í stjórn.
6) Tilnefning í aðrar nefndir, sbr. 9. grein.
7) Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga og einn til vara.
8) Kosinn einn fulltrúi og tveir varafulltrúar í stjórn Í.S.
9) Ákvörðun um gjaldskrá fyrir næsta starfsár.
10) Önnur mál.

13. grein

Sérstakur fundur þarf að ákveða hvort félagið hættir störfum. Til að þær ákvarðanir teljist
lögmætar þurfa 2/3 hlutar félaga að vera á fundi og 2/3 þeirra að samþykkja tillögu þess
efnis. Sé þátttaka ekki næg má boða til nýs fundar innan þriggja vikna og er hann
ályktunarhæfur um þetta mál sé hann löglega boðaður enda þótt fyrrgreindri
fundarþátttöku sé ekki náð. Ef til slita félagsins kemur skulu eignir þess renna til þeirra
góðgerðarmála sem ákveðin eru á slitafundi.

14. grein

Lög þessi öðlast þegar gildi.

                                                                                                          Samþykktar breytingar á aðalfundi 1. febrúar 2021 eftir heildarendurskoðun laganna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *